Introducing : Jasper van Loon

Céline 


NEDERLANDS

Kan je jezelf eens voorstellen? Iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Jasper van Loon, 24 jaar. Afgestudeerd als master in de audiovisuele kunsten aan Sint-Lukas, Brussel. Als kunstenaar werk ik dan ook voornamelijk binnen het medium film/video met steeds meer uitstapjes richting fotografie. Via mijn tumblr kun je op de hoogte blijven van mijn artistieke praktijk. 

Als ik niet bezig ben aan nieuwe projecten, leer ik mensen graag bij over kunst. Momenteel doe ik dit door te gidsen in het Modemuseum van Hasselt. Naast mijn master heb ik dan ook nog een diploma als leraar. 

"Als kunstenaar werk ik dan ook voornamelijk binnen het medium film/video met steeds meer uitstapjes richting fotografie."Hoe ben je in contact gekomen met kunst? 

Ik denk dat mijn interesse in kunst begonnen is met de komst van een sega mega drive toen ik nog jong was. Via videogames zag ik hoe mensen hun eigen wereld konden creëren en dat fascineerde me. Mijn droom als kind was dan ook level designer worden bij een of ander groot gamebedrijf. Dat idee van iets creëren zat er dus al vrij vroeg in. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen op de provinciale kunsthumaniora van Hasselt waar ik audiovisuele vorming ging studeren. Hier ruilde ik mijn potlood in voor een camera. Hier ontdekte ik hoe ik via film en foto een eigen verhaal kon creëren net zoals in de videogames die ik speelde in mijn vrije tijd. Het is ook hier dat ik in contact kwam met de kunstgeschiedenis en zo begon mijn interesse zich uit te breiden. En voor je het weet stel je een werk tentoon op Ithaka. Een beeld uit zijn video "Langdorp"

Welk werk stel je tentoon op Ithaka? Kan je hierover iets vertellen?
Het werk dat ik toon is “Langdorp”. Een film die ik maakte in mijn master jaar aan Sint-Lukas Brussel. In deze film blik ik terug op het dorp waar ik al heel mijn leven woon, Langdorp. In dit werk film ik plaatsen in het dorp die voor mij persoonlijk een zeker belang hebben (gehad). De bossen waar ik als kind speelde bijvoorbeeld. Zo creëer ik in de film een dorpsbeeld dat in vele opzichten het uiterlijk heeft van een idyllisch typisch Vlaams dorpje op de boerenbuiten.

"In essentie wil ik via deze manier van filmen een gevoel van plaats over brengen op de toeschouwer. Ik wil hen laten stilstaan bij de invloed die een plaats kan hebben op ons."

Ik film deze plaatsen op een zeer uniforme wijze. Camera op ooghoogte en één statisch long take per plaats. De aandacht gaat zo volledig naar de plaats en haar visuele en auditieve kenmerken. In essentie wil ik via deze manier van filmen een gevoel van plaats over brengen op de toeschouwer. Ik wil hen laten stilstaan bij de invloed die een plaats kan hebben op ons.

Deze plaatsen confronteer ik verder met feitelijke informatie over moorden en zelfmoorden gebeurt doorheen de geschiedenis van het dorp. Informatie die deels berust op waargebeurde feiten gehaald uit krantenartikels en deels vervormd zijn met fictionele elementen. Met deze informatie wil ik een invloed uitoefenen op de toeschouwer zijn/haar ervaring met de plaatsen. Welke invloed heeft deze informatie op onze beleving met de plaats? Kortom welke impact kan een externe gebeurtenis hebben op onze beleving van een plaats.

Ik heb deze film destijds gemaakt als een single sitting. Een film die je van begin tot eind kijkt. Maar zelfs toen vroeg ik me altijd af hoe deze film zou werken binnen een andere context dan deze van de cinema. Aangezien het werk geen verhaal heeft en geen spanningsboog die we hier mee associëren. Dankzij Ithaka heb ik dit werk voor het eerst kunnen presenteren buiten deze cinema context. Hiervoor heb ik de film opnieuw gemonteerd zodat het een continue loop is van verschillende plaatsen uit de film. De bezoeker beslist zelf hoe lang hij/zij kijkt naar de trage statische shots van de landschappen in de film. 


Een beeld uit zijn video "Langdorp"


"Ik ben enorm gefascineerd door het gegeven plaats." 

Is er een bepaald thema waarrond je graag werkt?
Ik ben enorm gefascineerd door het gegeven plaats. Hoe ervaren wij plaatsen, welke invloed kan een plaats hebben op ons en vice versa. Wat verstaan wij überhaupt onder plaats. Wanneer ik in contact kwam met de New Topographics fotografen was ik enorm onder de indruk van de kracht die deze beelden uitstraalden. Hoe zij banaliteiten zo wisten te verheffen tot iets meer... Hun visie over het vastleggen van plaatsen/landschappen deden mij zelf nadenken over de relatie die ik heb met mijn omgeving. En deze relatie breng ik met mijn werk in kaart. Tegelijk wil ik zo ook anderen bewuster maken van hoe zij omgaan met hun omgeving. Welke invloed bepaalde plaatsen op hun uitoefenen.


"Bossen fascineren mij dan ook enorm en vormen een continue bron van inspiratie. Natuur in het algemeen vormt eigenlijk het gros van mijn inspiratie. Zeker wanneer deze natuur sporen toont van menselijke inmenging."

Ten slotte, wie of wat zijn jouw inspiratiebronnen?
Eerder genoemde New Topographics fotografen waaronder Robert Adams in het bijzonder. Alec Soth en voornamelijk zijn boek Broken Manual. De fotograaf Ron Jude waarvan ik onlangs zijn nieuw boek Lago heb gekregen voor Kerstmis. In dit boek keert hij terug naar een plaats waar hij zijn vroege jeugd doorbracht. Om het niet enkel bij fotografie te houden is ook experimenteel filmmaker James Benning een grote invloed. Ik ontdekte hem tijdens het maken van Langdorp en merkte op dat ik enorm veel utilistische gelijkenissen met hem had. Ongetwijfeld omdat we een gelijkaardige manier van werken hebben. Volledig zelfstandig op stap met de camera. Een film gemaakt door één persoon. Sindsdien is hij een naam die ik in de gaten blijf houden. Tijdens Ithaka liet iemand ook de naam Hopper vallen en dat is zeker een naam die mij op een meer onbewust niveau beïnvloed.

Ik ben opgegroeid in een bosrijke omgeving. In onze achtertuin staat er een klein naaldbos. Bossen fascineren mij dan ook enorm en vormen een continue bron van inspiratie. Natuur in het algemeen vormt eigenlijk het gros van mijn inspiratie. Zeker wanneer deze natuur sporen toont van menselijke inmenging.

Hieronder een kort fragment uit 'Langdorp'Zijn website___________________


ENGLISH

Can you tell a little bit about yourself ?
I’m Jasper van Loon, 24 years old. Graduated as a master audiovisual arts at the Luca School of Arts, Brussel. As an artist I mostly work with the film/video medium, I also work more and more with photography. Through my tumblr you can follow my artistic practice.

"As an artist I mostly work with the film/video medium, I also work more and more with photography."

When I'm not working on new projects, I like to teach other people more about art. Currently I am a guide at the Fashion Museum in Hasselt. Besides my master I also have a teacher diploma.

How did you get in touch with art?

I think that my interest in art started with the arrival of a sega mega drive when I was young. Through videogames I saw how people were able to create their own world and that fascinated me. My dream as a child was to become a level designer at some great game company. The idea of creating something was already there quite early. Eventually I ended up in the provincial Kunsthumaniora Hasselt where I went to study audiovisual formation. Here, I exchanged my pencil for a camera. Here I discovered how using film and photographs could create a story just like in the video games that I played in my spare time. I came in touch with art history and so my interest towards it began to expand. And before you know, you exhibit your work at Ithaka.


The installation at Ithaka (photo from his website)

Which work do you show at Ithaka? Can you tell a little bit about it ?
The work I show is "Langdorp". A film that I made in my master year at Sint Lukas Brussels. In this film, I look back at the village where I have lived all my life, Langdorp. In this project I film some places of the village who have (had) a certain importance to me personally. The woods where I played as a child, for example. This way I create a film with a town image that has in many ways the appearance of an idyllic typical Flemish village in the countryside.

I filmed these places in a very uniform way. Camera at eye level and one static long take per place. The attention goes completely to that certain place and its visual and aural characteristics. Essentially I wanted to give a feeling of that place to the viewer, how a certain place can have a big influence on us.

"Essentially I wanted to give a feeling of that place to the viewer, how a certain place can have a big influence on us."

I confront these places further with factual information on homicides and suicides done throughout the history of the village. Information partially based on true facts taken from newspaper articles and are partly distorted with fictional elements. With this information I want to be an influence on the viewer his/her experience with the places. What impact has this information on our experience with the place? In short; what impact can an external event have on our perception of a place.

At the time I made this film as a single sitting. A movie you watch from the beginning until the end. But even then I always wondered how this film would work in a different context than cinema, since the work has no story and no tension we associate here. Thanks to Ithaka, I could present this work for the first time outside the cinema context. For this I edited the montage of the movie so that it would be a continuous course of different locations from the movie. Visitors decide how long he/she looks at the slow static shots of the landscapes in the film.

A still from his film "Langdorp"

"I’m fascinated by the idea of a place."

Do you have a certain themes you like to work with?
I’m fascinated by the idea of a place. How we experience places, which impact a place can have on us, and vice versa. What do we even mean under place. When I came in contact with the New Topographics photographers I was hugely impressed by the power that was radiating from these images. How they manage to elevate these banalities in to something more…. Their vision about capturing places/landscapes made me think for myself about the relationship I have with my surroundings. And it’s this relationship I try to put in my work. At the same time I would also like others to be more aware of how they interact with their environment. What influence certain places can have on them.

A still from his film "Langdorp"

Last question, who or what is your inspiration for your work?
Aforementioned New Topographic photographers including Robert Adams in particular. Alec Soth and especially his book Broken Manual. Photographer Ron Jude which I have recently got his new book Lago for Christmas. In this book, he returns to a place where he spent his early childhood. 

To not only mention photography, the experimental filmmaker James Benning is also a great influence. I discovered him during the making of Langdorp and noticed that I had enormous utilitarian similarities with him. Undoubtedly because we have a similar way of working. A film made by one person, fully independently going out with a camera. Since then he has been a name I keep an eye on. 

"Forests fascinate me and are a continuous source of inspiration. Nature in the overall actually constitutes most of my inspiration. Certainly when nature shows traces of human interference."

During Ithaka someone mentioned the name Hopper and that is certainly a name that has influenced me on a more subconscious level.

I grew up in a wooded area. In our backyard there is a small forest. Forests fascinate me and are a continuous source of inspiration. Nature in the overall actually constitutes most of my inspiration. Certainly when nature shows traces of human interference.

His website


_____


Céline

0 reacties:

Feel free to leave a comment

 

Céline

Kimberly

Meltem